Tietosuojaseloste

Päivitetty 1.7.2023

Tämä on Raamatunlukijain Liitto ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Raamatunlukijain Liitto ry
Vartiotie 5
45100 Kouvola
p. 045 1223 664
toimisto@rll.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kirsi Smeds, pääsihteeri
Raamatunlukijain Liitto ry
Keskikatu 12 A 6, 45100 Kouvola
p. 045 8814 727
kirsi.smeds(at)rll.fi

Rekisterin nimi

Raamatunlukijain Liiton jäsen- ja tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään liiton jäsen- ja tilaajarekisterin ylläpitoon ja hoitamiseen, laskutukseen, maksusuoritusten ja lahjoitustietojen hallintaan, yhteydenpitoon ja tiedottamiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää palvelun kehittämiseen sekä Raamatunlukijain Liiton toimintaan liittyviin tarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoitteet), tunnistenumero, jäsenyys, tilaustiedot, laskutus- ja maksutiedot, lahjoitustiedot, kontaktiryhmät, markkinointiesto, muut asiakassuhteeseen liittyvät infot.

Henkilötiedot poistetaan viimeistään henkilön sitä niin pyytäessä tai saatuamme tiedon henkilön kuolemasta. Laskutus- ja maksutiedot säilytetään talouskirjanpidon edellyttämän ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. nettilomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, postitse, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan. Lahjatilauksissa lahjan saajan nimi ja yhteystiedot tulevat lahjatilauksen antajalta.

Tietoja päivitetään henkilöiden itsensä toimittamien tietojen perusteella sekä osoite- ja kuolintietojen osalta myös Postin tarjoaman palvelun kautta, mikäli rekisteröity ei ole kieltänyt tietojen tietojen luovuttamista. Maksusuoritustiedot päivitetään pankista saatavien maksutietojen perusteella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä mm. rekisteriohjelmistojen ja palvelimien käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja ainoastaan määrätyillä henkilöillä on oikeus käsitellä näitä tietoja.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tulla unohdetuksi eli oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröidyn tulee lähettää pyyntö kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Niin ikään rekisteröidyillä on oikeus rajoittaa tietojensa käyttämistä ja kieltää niiden käyttö suoramarkkinointiin ja markkina- ja mielipidetutkimuksiin.